Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
1.UG | 1st basement Storage | Lager     18 m2 55 m2    
Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
EG | Ground floor Office | Büro 995 m2 64 m2 69 m2 13 m2 1128 m2  
Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
1.OG | 1st floor Office | Büro 1024 m2 54 m2 68 m2 13 m2 1146 m2  
Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
2.OG | 2nd floor Office | Büro 1024 m2 54 m2 68 m2 15 m2 1146 m2  
Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
3.OG | 3rd floor Office | Büro 1024 m2 54 m2 68 m2 15 m2 1146 m2  
Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
4.OG | 4th floor Office | Büro 569 m2 33 m2 69 m2 145 m2 671 m2  
Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
4.OG | 4th floor Terrasse       200 m2       200 m2  
Floor
Geschoss
Use
Nutzung
Office Space
Bürofläche
WC
Anlage
Circulation
VF
Technical
Technik
For rent
Zu vermieten
Rented
Vermietet
TOTAL                       4636 m2 259 m2 342 m2 258 m2 5437 m2  

 

4th floor terrasse / 4th floor terrace : 200 m|  PP  Tiefgarage / Internal parking : 24 PP  |  PP  Aussen / External parking : bis auf / up to 26 PP